Obiective generale

 • Implicarea activă a membrilor alianței în realizarea de obiective comune, strategice, de dezvoltare a municipiului Timișoara și a regiunii de Vest a României, prin asumarea și derularea de proiecte și programe comune;
  • Asigurarea utilizării eficiente a resurselor materiale, financiare și umane ale membrilor alianței pentru susținerea activităților angajate;
  • Promovarea și consolidarea unui spirit de ajutor reciproc și parteneriat privind accesul membrilor alianței la infrastructurile didactice și de cercetare ale celor patru universități, la spațiile de cazare, bazele sportive și la alte facilități, conform prevederilor legale;
  • Dezvoltarea și armonizarea structurilor IT și multimedia pentru a facilita activitățile comune;
  • Statuarea alianței ca for de dezbateri și promovare de bune practici, înspre binele și dezvoltarea municipiului Timișoara, a județului Timiș și a regiunii Banat.

Obiective în domeniul cercetării științifice

 • Formularea, susținerea și implementarea de strategii comune în domeniul cercetării științifice din sfera dezvoltării durabile, aderarea la cele 17 obiective din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU (ODD), în acord cu prioritățile regionale, naționale și europene;
  • Atragerea de noi surse de finanțare pentru elaborarea în comun de proiecte CDI cu rezultate inovative, transferabile agenților economici din regiune și tuturor partenerilor din mediul socio-economic interesați;
  • Participarea activă, în comun, la constituirea de consorții internaționale și elaborarea de proiecte de cercetare științifică și inovare, în cadrul programelor finanțate de către Comisia Europeană;
  • Promovarea rezultatelor cercetării spre mediul economic inovativ, inclusiv susținerea generării de start-up-uri și spin-off-uri, precum și încurajarea spiritului antreprenorial autohton;
  • Identificarea și susținerea logistică și financiară a domeniilor comune de excelență în cercetarea științifică cu obiectivul asumat de a crea în Timișoara un număr definit de piloni de cercetare în domeniile sănătate, mediu, IT și agricol;
  • Organizarea în comun a unor manifestări științifice regionale, naționale și internaționale (simpozioane, conferințe, sesiuni științifice, work-shop-uri etc.).

Obiective în domeniul educației și formării profesionale

 • Promovarea co-tutelei în cadrul studiilor doctorale, precum și dezvoltarea unor programe de studii post-doctorale în parteneriat, între membrii alianței, dar și cu implicarea autorităților locale, județene și regionale;
  • Facilitarea mobilității cadrelor didactice și a cercetătorilor în cadrul alianței, dar și la nivel internațional; colaborarea se poate extinde înspre flexibilizarea curriculară și crearea de contexte pentru mobilitățile academice, în special pentru accesul la diferite discipline care să întregească definirea studenților din punct de vedere profesional și intelectual, cu accent pe dobândirea de competențe transversale;
  • Promovarea de programe academice comune, cu armonizarea programelor de masterat și doctorat;
  • Promovarea programelor de formare profesională/calificare/certificare a personalului, acreditate la nivel european, inclusiv prin dobândirea pe scară largă de către cetățeni a competențelor digitale necesare transformării regiunii într-o regiune cu înalt grad de digitalizare a administrației, a serviciilor publice, a educației și cercetării.

Obiective în domeniul culturii, artei și sportului

 • Susținerea proiectului TM2021 – Timișoara Capitală Europeană a Culturii și fructificarea oportunităților deschise de acest proiect pentru sustenabilitatea activităților culturale, artistice și sportive;
  • Susținerea cooperării dintre studenții celor patru universități în domeniile cultural, artistic și sportiv, cu scopul de a promova Timișoara ca un oraș atractiv pentru tineri din perspectiva calității vieții și a posibilităților de petrecere a timpului liber.

Obiective în relația cu mediul socio-economic și cu instituțiile administrative locale, județene și regionale

 • Atragerea de resurse pentru dezvoltarea campusului universitar (inclusiv prin implicarea autorităților locale și județene pentru construirea de facilități de cazare și servire a mesei), întărirea și diversificarea ofertei educaționale pentru studenții internaționali și promovarea comună la nivel internațional într-un proiect de tip Study in Timișoara;
  • Oferirea de expertiză complementară și stimularea implicării reale în rezolvarea unor probleme ale orașului, prin abordări aplicative de tip transdisciplinar și colaborarea cu autoritățile publice locale sau județene, realizarea de studii care să releve necesarul de calificări și resursă umană a Timișoarei și județului Timiș, pe termen mediu și pe termen lung și dezvoltarea de programe de studii care să răspundă acestor nevoi.

Evenimente